Biřmování 2020

Svátost biřmování je svátost dovršení křtu. Vyžaduje se od žadatele osobní zralost a osobní rozhodnutí, že bude ve svém životě brát Boha vážně. Duch Svatý propůjčuje naší víře svou sílu a zápal.

V naší farnosti bude možné přijmout biřmování 13. června 2020. Příprava probíhá co 14 dní ve čtvrtek od 18 hodin na faře (první setkání proběhlo 3. října). Skupina dospělých se schází také co 14 dní, vždy v pátek (první setkání bude 11. října).

BIřmovanci během přípravy přečtou po částech evangelium sv. Matouše. Po přečtení dané časti vyplní formulář s otázkami, který naleznete na webu farnosti v sekci Biřmování 2020 / Četba Matoušova evangelia.