Biřmování 2020

Svátost biřmování je svátost dovršení křtu. Vyžaduje se od žadatele osobní zralost a osobní rozhodnutí, že bude ve svém životě brát Boha vážně. Duch Svatý propůjčuje naší víře svou sílu a zápal.

V naší farnosti bude možné přijmout biřmování v sobotu 13. června 2020 při slavnostní bohoslužbě v 10 hod.


Příprava biřmovanců

probíhá co 14 dní ve čtvrtek na faře, a to na střídačku ve dvou skupinách:

  • Skupina mladších – od 18 hodin,
  • Skupina dospělých – od 18.30, tato skupina je určena nejen biřmovancům, ale všem, kdo mají chuť prohlubovat život z víry a více poznat nauku katolické církve.

Aktuální termíny setkání jednotlivých skupin jsou uvedeny na stránce s termíny.


Co všechno je součástí přípravy

  1. Poznání a hlubší porozumění základních pravd katolické víry. Tato nauková část probíhá během společného setkání na faře formou katecheze a následnou prací ve skupinách, jak je uvedeno výše.
  2. Biřmovanci během přečtou po částech (vždy 2 kapitoly za 14 dní) evangelium sv. Matouše. Po přečtení dané časti vyplní formulář s otázkami, který naleznou na webu farnosti v sekci Biřmování 2020 / Četba Matoušova evangelia.
  3. Četba jedné knihy z edice Karmelitánského nakladatelství “Katecheze do kapsy”, kterou si biřmovanec vybere ze seznamu zveřejněného na příslušné stránce farního webu. V druhé části přípravy přes online dotazník pak odpoví na otázky, které se přečteného textu týkají.
  4. Společná víkendová příprava pro biřmovance mladší skupiny 6.–8. března 2020 na faře v Životicích u Nového Jičína.