Příprava na 1. svaté přijímání

Milí rodiče,
přihlásili jste v tomto školním roce své dítě do hodin náboženství, které jsou v naší farnosti jednou z několika částí přípravy na první svaté přijímání.
První setkání Vašeho dítěte s Ježíšem v Eucharistii bude jistě pro celou Vaši rodinu významnou událostí. Možná už teď tušíte, že taková událost se musí dobře připravit a neobejde se bez Vás a Vaší pomoci. Proto Vás chci pozvat ke spolupráci na dozrávání vztahu Vašeho dítěte k Ježíši přítomnému v Eucharistii. Samozřejmě, že dítě může hodiny náboženství navštěvovat, i když ke svatému přijímání nepřistoupí. Pokud se tak ale má stát, je potřeba počítat s celou šíří a rozsahem této přípravy a s Vaší pomocí.
Pro děti bude důležité, aby ve Vás nacházely partnery při hledání své vlastní víry. Podobně jako dítě doprovázíte na jeho cestě životem, chráníte je, staráte se o ně a ukazujete mu, co je v životě důležité, bude Vás potřebovat také v důležitém kroku, který má udělat na konci této přípravy. Jsou to Vaše slova, Váš způsob chování k sobě i k druhým lidem a také Váš vztah k Bohu, co dítě opakuje a napodobuje. Bez Vás by se ztratilo v životě a bez Vás by postrádalo potřebnou jistotu i v životě z víry. Křest vytvořil mezi námi a Bohem skutečně nový vztah. Křtem jste řekli Bohu, že chcete, aby Vaše dítě prožívalo svůj život spolu s ním a v lásce k němu.

V pár bodech bych Vám nyní chtěl představit, jakým způsobem Vy sami můžete u svých dětí rozvíjet vědomí Boží blízkosti a Božího láskyplného vztahu k nám a doprovázet je v rámci naší společné cesty.

Společná setkání rodičů (bez dětí)

Kromě hodin náboženství bude probíhat několik setkání pouze Vás, rodičů, ve kterých si jednak přiblížíme důležitá témata, jimiž se s dětmi v hodinách budu zabývat, a jednak oblasti života víry, které jsou důležité pro život s Bohem.

Společná modlitba a umění vděčnosti
Můžete děti učit vnímat Boží přítomnost v tom, co nám dává (stvořil krásnou přírodu, naši rodinu dal takto dohromady). Jako dobrý Otec se projevuje také tím, že nám žehná a zahrnuje nás svými dary, které bereme mnohdy jako samozřejmost (například to, že máme dostatek jídla). Je důležité naučit děti vděčnosti za tyto Boží dary. Takto si jich lépe všimnou a dokážou se z nich radovat.
Začněte ve své rodině například tím, že se před každým jídlem ztišíte a pronesete krátkou modlitbu. Naučíte tak své děti být Bohu vděčnými za pokrm, který máte na stole. Například: Pane, náš Bože, jsi nesmírně štědrý, děkujeme ti za hojnost tvých darů a prosíme, požehnej nás i dary, které máme z této tvé štědrosti. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Vděčnost je v životě dětí nesmírně důležitá, neboť pomáhá věci vnímat jako dar a odpoutává pozornost od sebe k tomu, kdo nás obdarovává. Jako křesťané vnímáme vděčnost nejen vůči lidem, ale i vůči Bohu. Proto by měla být vděčnost součástí každé večerní modlitby. Učte děti večer, než usnou, umět se podívat na uplynulý den a poděkovat Bohu za to, z čeho měly radost, co je potěšilo, a pomozte jim děkovat Bohu i za to, co se zdá být zcela samozřejmé.

Výchova k životu s Bohem

Život křesťana je charakteristický tím, že je prožíván v souladu s učením a životem Ježíše Krista a v osobním vztahu k Němu. Pomáhejte během roku dětem prohlubovat to, co se v hodinách náboženství dozví (jsou pro to k dispozici videohodiny – odkazy viz níže), a věnujte také prosím čas četbě biblických příběhů. Biblí pro děti je dnes nespočet. S mnohými příběhy budeme v hodinách více pracovat. Pomáhejte prosím svým dětem objevovat bohatství Písma svatého.

Pravidelná nedělní mše svatá
Skrze křest se stáváme členy jedné velké rodiny, kterou nazýváme církev. Právě uprostřed této rodiny-církve se svátosti (tedy i svaté přijímání) udělují, proto nikdy nejsou soukromou záležitostí, ale oslavou celé církve.

Podobně jako rodina potřebuje být spolu, církev prožívá zvláště nedělní mši svatou jako setkání s živým Ježíšem. Věnujte zvláštní pozornost prožívání neděle. Najděte si čas na sebe i Boha ve mši svaté. Jako rodiče jste pro své dítě prvním obrazem Boží lásky.

Přeji Vám, aby se Vám dařilo tento úkol dobře naplňovat, a takto přispívat také k dobré atmosféře ve Vaší rodině.

o. Aleš Písařovic

 Videohodiny: