Přehled úmyslů 26. týdne v mezidobí

  
Neděle 25. září 2022 26. neděle v mezidobí (sbírka na opravy)
8.30 SUDICE Za + Jana Halfara, rodiče a příbuzné
10.00 TŘEBOM Za + Josefa Stankeho a živou rodinu
11.30 SUDICE Udílení svátostí křtu: Aurelie Anna Mrozek, Magdaléna Vránová
Pondělí 26. září 2022
17.00 ROHOV Za + rodiče Dornovy, děti a příbuzné
Středa 28. září 2022  Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa
8.30 SUDICE Za + Richarda Němce, manželku a rodiče
10.00 TŘEBOM Za + Franze Ziranku, manželku a rodiče Theodora a Hedwigu Zirankovy
17.00 SUDICE Zpívané nešpory ze slavnosti sv. Václava
Čtvrtek 29. září 2022 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
17.00 ROHOV Za + rodinu Kawanowou a Gřunovou
Pátek 30. září 2022 Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
17.00 SUDICE Za živou rodinu s prosbou o Boží požehnání
Sobota 1. října 2022 Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
7.30 ROHOV Za nová kněžská a řeholní povolání
Neděle 2. října 2022 27. neděle v mezidobí
8.30 SUDICE Za rodiče Hluchníkovy, dva syny, snachu a příbuzné
10.00 TŘEBOM Za + Leo Vyležicha, manželku, dvě dcery, syna a dva zetě

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

  
  1. Tuto neděli 25. září 2022 se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy.
  2. V podvečer v den slavnosti sv. Václava (ve středu 28. září) jste zváni na slavnostní zpívané nešpory (modlitbu večerních chval z Liturgie hodin), která začne v 17 hod. ve farním kostele v Sudicích.
  3. V sobotu 1. října 2022 se v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku uskuteční diecézní pouť za nová duchovní povolání a obnovu rodin. Program začíná ve 14 hod. Mše svatá pro všechny poutníky bude sloužena v 17 hodin.
  4. Během růžencového měsíce října je možné se přidat ke společné rozjímavé formě modlitby růžence, a to každý pátek po večerní mši svaté, počínaje pátkem 7. října (místo modlitby večerních chval) ve farním kostele v Sudicích. Modlitba bude na úmysly farníků, které si mohou věřící (od neděle 2. října) napsat na lístečky v boční kapli Panny Marie Růžencové.
  5. Ve středu 5. října v 18 hodin na faře v Sudicích zveme k setkání nad biblickými texty následující neděle. Zváni jsou všichni, kdo by měli zájem hlouběji poznávat bohatství Božího slova a lépe se tak připravit na slavení nedělní eucharistie.

FaraFest 2022

  

Zobrazit další fotky (48)

Farní odpoledne pro děti

  
V sobotu 3. září se u příležitosti ukončení prázdnin uskutečnilo farní odpoledne pro děti s názvem Ve škole nejsme sami, Pán Ježíš je s námi. Program začal ve 14 hodin v kostele v Sudicích mší svatou na poděkování za prázdniny a požehnáním aktovek. Odpoledne poté pokračovalo zábavným programem plným soutěží pro děti ve farním areálu. Nakonec se dostalo i na opékání špekáčků.

Zobrazit další fotky (41)

Den otevřené fary

  
V neděli 21. srpna mezi 15.–17. hodinou bylo možné si na faře v Sudicích prohlédnout vše, co se díky štědrým darům farníků mohlo v pastoračních prostorách fary opravit. Kromě prohlídky byla k dispozici farní “kavárna” s chutnou kávou i s něčím dobrým k zakousnutí.

Zobrazit další fotky (2)

Farní pouť na Vranov

  
V sobotu 16. července jsme se vydali s farníky na Vranov, abychom společně s o. Karlem oslavili jeho životní jubileum a poděkovali za dar života.

Zobrazit další fotky (48)

II. Světový den prarodičů a seniorů

  

  • Tuto neděli 24. července slavíme II. Světový den prarodičů a seniorů. Papež František pro něj zvolil jako motto slova 92. žalmu: “Ještě ve stáří budou přinášet užitek” (Ž 92,15).
  • Svatý otec chce touto cestou podnítit náhled na starší lidi jako na zdroj hodnot pro mladší generace. Cílem je také povzbudit k dialogu mezi generacemi.
  • K oslavě Světového dne seniorů a nemocných Svatý otec také vyhlásil možnost získat plnomocné odpustky pro sebe nebo duše v očistci. K jejich získání jsou potřeba obvyklé podmínky: svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže. K tomu se přidává účast na slavení světového dne v kostele nebo i prostřednictvím medií nebo také návštěva osamělých starších lidí.
  • Pod tímto odkazem najdete Poselství papeže Františka k II. Světovému dni prarodičů a seniorů.

Prašivá 2022

  
Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským připravili na začátku prázdnin již tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem. Dopolední program se mší svatou byl zahájen v areálu Kamenité, odkud se vyšlo na horu Prašivá, kde bylo pro děti připraveno mnoho stanovišť.

Zobrazit další fotky (23)

Další foto si můžete prohlédnout na webu Člověk a Víra:

Ohlédnutí za Noci kostelů 2022

  

Zobrazit další fotky (30)

Diecézní mzdový a solidární fond

  

Na základě postupné odluky církve od státu, a tím i nezávislosti církve na státních prostředcích vedoucí k finanční nezávislosti církve posílá otec biskup Martin do všech farností dopis o založení tzv. Mzdového a solidárního fondu.

List se čte 7. neděli velikonoční (v Sudicích z důvodu slavení prvního svatého přijímání až v den slavnosti Seslání Ducha Svatého 5. června).

Na tomto odkaze je možné si list přečíst:
Dopis biskupa Martina k založení Diecézního mzdového a solidárního fondu