Náboženství online

  

Jelikož se zrušením výuky ve školách padlo také vyučování náboženství, přicházejí v této situaci na pomoc nejrůznější média, která mohou výuku zprostředkovat.

Co se týče výuky náboženství, nabízí určitou alternativu Radio Proglas. Každý všední den věnuje katechezi pro školáky půl hodiny. V pondělí prvňáčkům, úterý pro druháky atd. Jde o velmi pěknou výuku prvních pěti ročníků.

Katecheze pro školáky na webu Radiu Proglas

Vzhledem k tomu, že v naší farnosti v současnosti neprobíhá ani příprava na první svaté přijímání, velmi doporučuji třeťákům, aby si na internetu v archivu Radia Proglas pustili výuku, která se věnuje přípravě na první svátosti – živý přenos je každou středu v 10 hod. Vše je možné si pustit i zpětně z archivu. Níže najdete odkaz na první část.

Katecheze pro školáky – třetí ročník (1 část)

Jako výbornou pomůcku pro poznávání příběhů z Bible je dobré také využít novou Aplikaci do mobilních telefonů Bible pro děti se spoustou her a úkolů k biblickým příběhům.
Bible pro děti v češtině pro Android
Bible pro děti v češtině pro iOS


Přehled úmyslů 4. postního týdne

  
Neděle 22. 3. 4. neděle postní
Za + Leo Halfara, rodiče z obou stran a sourozence
Pondělí 23. 3. Za + Martu Hladíkovou, maminku a tchána
Úterý 24. 3. Za + Ernu Gadáčovou (1. výročí úmrtí) nedělní úmysl z Třebomi
Středa 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně
Za + Adolfa Halfara, manželku, dceru, tři zetě a příbuzné
Čtvrtek 26. 3. Za + Pavla a Marii Němcovy, dva zetě a vnuka
Pátek 27. 3. Za + rodiče Heidučkovy, Hartmannovy, zetě a rodinu Volnou
Sobota 28. 3. Za + Edeltraudu a Vilibalda Hladíkovy, syna, rodiče a příbuzné z obou stran
Neděle 29. 3. 5. neděle postní
Za + Karla Matyáška, rodiče a tchána
Za + Annu Okruhlicovou, manžela a sourozence (bude odslouženo v úterý 31. 3.)

Případnou změnu nebo domluvu o přeložení úmyslu na jiný termín je možné učinit na farním telefonním čísle nebo emailem.

Farní pozdrav ke 4. neděli postní

  

Milí bratři a sestry,
rád bych vás všechny prostřednictvím našeho farního webu pozdravil. Bude to již druhá neděle, kdy nemůžeme společně slavit eucharistii ve farním společenství. I když je slavení eucharistie “vrchol a pramen” života celé církve, sytí se ze dvou stolů – stolu eucharistie a stolu Božího slova. V těchto nelehkých časech máme tedy možnost se o to více sytit ze stolu, v němž se nám živý Bůh dává ve svém slově. Čtěme společně i soukromě Písmo a rozjímejme o něm. Momentem k zamyšlení během dne může být video stream, který zveřejňuje otec Radek Tichý každý den v poledne (odkaz najdete v příspěvku níže).

Kromě sledování bohoslužby prostřednictvím medií (TV, rozhlasu nebo živého internetového streamu z různých farností) je možné také slavit rodinnou bohoslužbu slova, kterou pro nás každý týden připravují kompetentní kněží. Zkusme tedy v rodině prožít bohoslužbu i tímto způsobem. Není to nic složitého a návod, jak na to, najdete přímo v daném textu, který zde dávám k dispozici.
BOHOSLUŽBA V RODINĚ – 4. NEDĚLE POSTNÍ (A)

Video návod a vysvětlení domácí nedělní liturgie najdete také na tomto odkazu z youtube kanálu liturgie.cz
Liturgie v rodině

Farní kostel v Sudicích samozřejmě nezůstane zcela uzavřen. Třikrát týdně bude po celé odpoledne otevřen k osobní tiché modlitbě (bohužel nelze v dané době organizovat žádné pobožnosti ani společné modlitby, aby nedošlo k větší koncentraci lidí). Jednou týdně bude také vystavena Nejsvětější svátost.
Dny otevření farního kostela v Sudicích. 

Každý večer ve 20 hod. se prosím přidejme k mnoha farnostem a spojme se v modlitbě (růžence, korunky k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby) v prosbě za zastavení šíření nákazy a za všechny lékaře, sestry, zdravotníky a nemocné.

Rád bych vás všechny ujistil o modlitbě za vás všechny, ať už při modlitbě Církve nebo při soukromém slavení eucharistie. Úmysly bohoslužeb, které jsou v kalendáři zapsány, jsou vždy všechny odslouženy (obvykle v ranních hodinách cca 7:30).
Věřím, že i tato doba, kdy jsme omezeni prožívat víru tak, jak jsme možná zvyklí, nám v něčem může nakonec pomoci – znovu a hlouběji prožívat slavení eucharistie, až to bude možné, a při něm intenzivněji naslouchat Božímu slovu, z něhož se sytíme zvláště v těchto dnech.
Přeji všem poklidné prožití neděle v rodinném kruhu a vyprošuji všem požehnání.

o. Aleš

Zrušení všech veřejných bohoslužeb

  

S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydal otec biskup F. Václav Lobkowicz rozhodnutí, kterým se po dobu trvání nouzového stavu ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti – jako jsou například křížové cesty – modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných pastoračních prostorách na území ostravsko-opavské diecéze. V naší farnosti se jedná také o zrušení setkání biřmovanců a dalších společenských aktivit na faře. Průběh a další kroky v přípravě na biřmování budou postupně zveřejněny na webu farnosti.

Mše svaté budou dle rozhodnutí slaveny bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob. Využívejte prosím příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků zvláště v neděli společně s rodinou, nebo také v den, kdy by má být odsloužen váš úmysl. Případné změny nebo podrobnosti k úmyslům je možné řešit telefonicky.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluje otec biskup výjimku (dispens) od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele a za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí.

 

Den modliteb za bohoslovce

  

Sobota 1. února 2020 je dnem vzájemné modlitby Kněžského semináře a naší farnosti. Modlitba růžence přede mši svatou bude tento den za nová povolání ke kněžství. Po mši svaté bude společná adorace za bohoslovce a nová povolání.

Modlitba za bohoslovce
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci

Otče svatý, obracíme se na tebe s důvěrou,
jak nás to naučil Ježíš:
„Pošli dělníky na svou žeň“.
Naše Církev očekává svaté a zbožné pastýře.
Dej, ať jsou naše rodiny štědře otevřené pro život,
schopné výchovy k víře
a ať ochotně doprovázejí své syny
v jejich odpovědi na tvé volání.
Dej, ať se naše farnost promění v živé společenství,
které bude pomáhat každému povolání v jeho zrání.
Ty, jenž jsi v Marii uskutečnil podivuhodný plán milosti,
podle příkladu její ochotné a velkorysé odpovědi
otevři srdce mnoha mladých lidí,
aby dovedli přijmout tvůj řád.
Sešli na všechny bohoslovce kněžského semináře
svého Svatého Ducha,
aby byl místem hlubokých zážitků ze setkání s Kristem
a ať uskutečňuje své poslání
prověřovat opravdovost povolání
a připravovat svaté kněze.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

modlitba k vytištění v PDF